Сряда, 20 Юни 2018
Сряда, 20 Юни 2018

САМО В NBOX.BG: Федерацията по шахмат към Кралев: Докладът ви е нищожен, незаконосъобразен, нецелесъобразен и необоснован!

САМО В NBOX.BG: Федерацията по шахмат към Кралев: Докладът ви е нищожен, незаконосъобразен, нецелесъобразен и необоснован!

Вижте целият доклад тук и разберете защо личните войни между министър Красен Кралев и бившия президент на Българската федерация по шахмат Сливио Данаилов имат пагубен ефект върху шаха в България

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ

 

ДО ГОСПОДИН КРАСЕН КРАЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

СТАНОВИЩЕ

от

Българска федерация по шахмат, ЕИК 121331360, със седалище: София 1040, бул. Васил Левски 75, ет.7, рег. № 1- 077, представлявана от Изпълнителния директор Николай Велчев

Относно Доклад №РД-09-678/9/01.08.2017г. с резултати от извършена проверка от Инспектората по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРАЛЕВ,

В срок представяме пред Вас настоящото Становище относно Ваше Писмо с изх. № 09.00.21/2 от 01.08.2017г., с което ни изпращате копие от Доклад с вх. № РД-09-678/9 от 01.08.2017г. с резултатите от извършената извънпланова проверка от Инспектората по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта на Българската федерация по шахмат, в изпълнение на Заповед № РД-09-678/08.12.2016г., изменена със Заповед № РД-09-117/28.02.2017г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-457/19.07.2017г.

Доклад с вх. № РД-09-678/9 от 01.08.2017г. (Наричан за по-долу за краткост Доклада) е нищожен, незаконосъобразен, нецелесъобразен, необоснован, като е постановен от некомпетентен орган, при съществено нарушение на административно производствените правила, противоречие с материалните разпоредби и несъответствие с целта на закона.

 

С непредоставянето на документи, разглеждането на неотносими към случая доказателства и с използването на констатации от предходни проверки, както и с предприемане на проверка със същия предмет и период на изследване са нарушени и се погазват основни принципи по отношение законосъобразните действия на административните органи в лицето на Министерство на младежта и спорта и на Инспектората по чл. 64а ЗФВС. На първо място цитираните други Заключения и Доклади, както и част от посочените доказателства не са представени в писмен вид към настоящия Доклад, поради което е невъзможно да се запознаем с тях и да изразим своето становище. С настоящото се нарушава един от основните принципи в административното производство – достъпност, публичност и прозрачност, защото съгласно чл. 12 АПК органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство. С оглед принципа на съразмерност административните органи следва да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо. Съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от АПК административните актове се основават на действителните факти от значение за случая като на преценка подлежат фактите и доводите от значение за конкретния случай.

Оспорваме изцяло представените писмени документи към Доклада и считаме същите за неотносими и недоказващи направените в него констации.

Оспорваме изцяло както настоящия Доклад, така и цитираните с него други доклади на Агенция за държавна финансова инспекция – Доклад ДИ11 СГ-45/03.08.2015г., Доклад ДИ1 СФ-18/16.02.2016г. и на Доклад с вх. № 22-00-139/16.02.2016г. на длъжностните лица Иван Иванов и Александър Александров от Инспектората по чл. 64а ЗФВС. Подчертаваме и твърдним, че констатациите на длъжностните лица по настоящия Доклад с вх. № РД-09-678/9 от 01.08.2017г. НЕ са направили лично и непосредствено на база на проверка на представените документи, изходящи и от двете страни, а основно на база приетото и цитираното от другите доклади. Въпросното обстоятелство не кореспондира с целта на закона и законосъобразното провеждане на една подобна проверка. Посочено е, че са прегледани Писмо на Европейския шахматен съюз от 14.12.2015г. ведно с анекси към него и информация, която се съдържа в Арбитражно решение на Спортния арбитражен съд CAS 2016/А/4812 по дело на БФШ срещу Европейския шахматен съюз. Посоченото решение на арбитражния съд в Лозана не следва да се взима под внимание, защото последното е във връзка със спор на доброволни начала между страните и в ЗФВС, ЗЮЛНЦ и АПК никъде не фигурира като правно основание, на което Министерство на младежта и спорта или Инспектората по чл. 64а ЗФВС към него биха могли да се позоват като доказателство за настоящата проверка.

Съгласно чл. 64д ЗФВС спортните организации, получили средства от държавния или общинския бюджет, отчитат и доказват целесъобразността на разходването им пред органа, който ги е финансирал. Действително според ал. 2 на чл. 64д ЗФВС инспекторатът на Министерството на младежта и спорта извършва текущи проверки на спортните организации за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата. Съгласно чл. 64 б ЗФВС при извършване на проверки на спортните организации Инспекторатът на Министерството на младежта и спорта има право: 1. да изисква документи и да събира сведения във връзка с изпълнението на възложените му задачи. В настоящия случай Инспекторатът по чл. 64а ЗФВС е имал възможност, но не е изискал достатъчно и необходимите документи за проверка на Българския шахматен съюз и за законосъобразното разходване на средствата.

Инспекторатът по чл. 64а ЗФВС не е взел под внимание, че към настоящия момент се води съдебно административно дело пред Върховен административен съд под № 4885/2016г., V отд., по което няма окончателен краен акт и влязло в сила решение. Следва да се съобрази чл. 177 от АПК по отношение действие на съдебното решение, защото решението има сила за страните по делото, но ако оспореният акт бъде отменен или изменен, решението има действие по отношение на всички. Съгласно чл. 177, ал. 2 АПК актове и действия на административния орган, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни. Всеки заинтересован може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я обяви. Оспорената заповед РД-09-678/08.12.2016г. по адм.д. № 4885/2016г., V отд., на ВАС касае същия предмет и период като Доклад с вх. № РД-09-678/9 от 01.08.2017г., а именно – проверка за целесъобразно и законосъобразно разходване на финансови средства, преведни от ММС за периода 01.01.2011г. – 31.12.2013г., проверка на документите за разходване на финансови средства по договори: Договор №36-00-14/21.01.2014г. и Договор №36-00-381/08.05.2014г. В доклада е посочено правно основание за ивършената проверка – чл. 64а, чл. 64б от ЗФВС и чл. 21, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от Устройствения правилник на ММС.

Считаме, че не е целесъобразно, обосновано и законосъобразно да се извършва една и съща проверка за еднакъв период на едно и също правно основание и със същия предмет, особено предвид обстоятелството, че има висящо съдебно дело пред ВАС.

Обстоятелства, отразени в Доклада не кореспондират на истината и на нормативната уредба по случая. Не се доказва и обосновава от административните органи защо се дължи цялата сума, посочена по точка 11.III. от Доклада, която сума касае отношенията между Българската федерация по шахмат и Европейския шахматен съюз по изпращани фактури от страна на доставчик ЕШС и получател БФШ. В тези правоотношения Министерство на младежта и спорта (ММС) няма отношение, а би следвало да има само и единстветно такова по отношение на Договор №36-00-14/21.01.2014г. и Договор №36-00-381/08.05.2014г. Още повече че сумите по договорите са изразходвани съобразно целите на проведените турнири и целесъобразно

 

на двата сключени договора между БФШ и ММС. Министерството е предоставило средства за финансово подпомагане на Българската федерация по шахмат за заплащане на дължимата такса към международна спортна федерация ЕШС – за получаване на домакинства съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба Н-1 от 08.02.2007г. като няма доказано нарушение по документи в срока на действие на договорите, няма неизпълнение на законови изисквания от страна на БФШ, защото БФШ е запознала и предоставила на ММС всички заложени изисквания в регламента на Европейския шахматен съюз за провеждане на турнири.

Настоящият Доклад е постановен от орган, който не би следвало да е компетентен да извършва надзор по реда на отменената Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. и който същевременно се е позовал на недействащи по случая материалноправни разпоредби, защото към проверявания период от 01.01.2011г. до 31.12.2013г. и двата Договора от 21.01.2014г. и 08.05.2014г. действа Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности (отм.), която не регламентира възстановяване на средства по банкова сметка на ММС, както това е указано в т. 11.III от Доклада и съобразно разпоредбата на чл. 21 от НАРЕДБА № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности. Съгласно пар. 4 Преходните разпоредби на Наредба № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник, който ден е 13.04.2014г. съгласно публично видима и достъпна интернтен извадка от ДВ, брой: 40 от дата 13.5.2014 г.  Нещо повече – едва с НАРЕДБА № 1 от 8.05.2014 г. е предвидено в чл. 22 от същата, че Инспекторатът по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта осъществява надзор по реда на тази Наредба. Което разрешение липсва по предходната Наредба от 2007г.

Проверката на Инспектората не е съобразила действието във времето на разпоредбите на Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности (отм.) и на НАРЕДБА № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности. Същественото в случая е, че в двете наредби се предвиждат различни основания за спиране и прекратяване на финансово подпомагане и същевременно по старата Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. се прави обстоятелствена проверка от Експертна комисия, която предварително одобрява разходването на отпусканите средства.

В чл. 24, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 8.02.2007г. изрично е уреден раздел V за Проекти за финансово подпомагане провеждането на европейски и други първенства, като е посочено, че Министерството на физическото възпитание и спорта (сега ММС) предоставя средства за финансово подпомагане на следните дейности, свързани със: 1. заплащане на дължимата такса към международната спортна федерация за получаване на домакинство; 2. провеждане на допинговия контрол, медицинско обслужване и охрана; 3. заплащане хонорари на международните съдии; 4. наем на спортни обекти и съоръжения за дните на провеждане на първенството; 5. закупуване на спортно оборудване, необходимо за провеждане на първенството.

От горецитираните разпоредби следва безспорния извод, че всички отпускани средства през проверявания период (2011-2014г.) са предварително одобрени от самото Министерство и в частност от назначена от него Експертна комисия, която е упражнила контрол както за законосъобразност, така и за целесъобразност на отпуснатите финансови средства и техния размер. Съласно чл. 26, ал. 1, т.1 от Наредба № Н-1 от 8.02.2007г.(отм.) министърът назначава със заповед експертни комисии за разглеждане на проектите по програмите за финансово подпомагане провеждането на домакинствата. Въпросната проверка и Експертна комисия следва да са разгледали предварително проектите, с които БФШ е кандидатствала за провеждане на домакинства по европейски турнири през проверявания период – 01.01.2011г. – 31.12.2013г. и през действието на двата Договора от 21.01.2014г. и 08.05.2014г. с Министерството. Защото съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № Н-1 от 8.02.2007г. такова задължение изрично им е вменено, като разпоредбата гласи: Комисиите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 разглеждат проектите, правят мотивирани предложения за целесъобразните размери на финансовите средства и за общия размер на финансовите средства за всеки проект отделно. Комисиите следят дали при изготвянето на проектите са спазени изискванията на тази наредба и/или на съответните програми.

Следователно Експертната комисия по чл. 26 от Наредба № Н-1 от 8.02.2007г. (отм.) е извършила предварителен текущ контрол по целесъобразност на размерите на финансовите средства и за общия размер на финансовите средства, които самото Министерство отпуска.

На следващо място съгласно чл. 28 от Наредба № Н-1 от 8.02.2007г.(отм.) министърът на физическото възпитание и спорта издава заповед, с която: 1. одобрява и финансира в пълен размер предложения проект; 2. одобрява и частично финансира предложения проект; 3. не одобрява и не финансира предложения проект. Не само Експертната комисия е разполагала с право да прецени целесъобразното разходване на средства, но и Министъра с оглед предоставеното му право да издаде заповед, с която да НЕ одобри и финансиран предложен проект.

Самият договор по Наредба № Н-1 от 8.02.2007г.(отм.) също следва да урежда целесъобразното разходване на средства съгласно чл. 29 от Наредбата, като в него да бъдат предвидени Условията за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта по реда Наредбата и целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности. При подписване на Договорите от 21.01.2014г. и 08.05.2014г. Министерството също е разполагало с правото да не го подпише, ако не е било съгласно с тях, ако са били налице нередности при извършените проверки, прегледа на документи и проекти за турнири или при съмнение за разходване на средствата в тази връзка. Нещо повече – дори при подписване на договора за финансово подпомагане организациите представят доказателства за наличието на собствени средства, защото отпусканите средства са само част от изразходваните при провеждане на турнир.

 

На следващо място е налице съществена разлика в двете наредби относно възстановяването и прекратяването на вече отпуснати средства. Съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредбата от 2007г. Министърът на физическото възпитание и спорта прекратява финансовото подпомагане на спортна федерация в случаи на: 1. прекратяване действието на спортната й лицензия; 2. ликвидация или откриване производство по несъстоятелност; а ал. 2 предвижда: Министърът на физическото възпитание и спорта може да прекрати финансовото подпомагане на лицензирана спортна организация при неизпълнени договорни задължения към Министерството на физическото възпитание и спорта.

Във връзка с Доклада не са ангажирани безспорни доказателства за извършени нередности и нарушения.

По отношение на т.5.3.1 от Доклада

Неправилен е изводът в точка 5.3.1. от Доклада, че списък с фактури не са представен в превод на български език, което било нарушение на чл. 5 от Закона за счетоводството.

Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Закона за счетоводство допуска счетоводните документи да могат да се съставят и на съответен чужд език и в чуждестранна валута, когато са налице сделки, уговорени с чуждестранни контрагенти или в чуждестранна валута. Като в ал. 2 на чл. 5 ЗСч е посочено, че счетоводните документи се превеждат на български език, ако това е предвидено със закон – нормативно основание, което не е посочено от Инспектората по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта. Не ни е известно съществуването на подобно изискване, регламентирано в Закона за счетоводството, Закона за физическото възпитание и спората и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и в друг закон, който би се прилагал по отношение на Българската федерация по шахмат като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Освен това по фактурите, представи на английски език, българското сдружение не е доставчик, а получател и платец по фактурата. Доставчик е Европейският шахматен съюз, който не би могъл да издава фактури на български език, а дори и да можеше, за него не важат разпоредбите на българското законодателство. На следващо място трябва да се спомене фактът, че към проверявания период и посочените по смисъла на т.5.3.1. от Доклада фактури е действал отменения Закон за счетоводството – до 01.01.2016г., в който член 5 от сега действащия Закон за счетоводството е с различен текст.         

 

По отношение на точка 7 от Доклада

Формирани са погрешни, неправилни и необосновани констатации въз основа на Доклад ДИ1СФ-18/16.02.2016г. на АДФИ и на писмо от ЕШС от 14.12.2015г. Цитираният доклад не е представен по преписката и не сме имали възможност да се запознаем с него. Само за пълнота следва да споменем, че писмото на ЕШС и твърденията в него ще бъдат предмет на бъдещата проверка от Световната шахматна федерация и същите на са установени относно своята достоверност и истинност.

            В точка 7.1. е изложен непроверен аргумент относно календара от 2014г. на ЕШС. В интернет страницата на ЕШС могат да се правят отбелязвания и промени постоянно от администратора на страницата – ноторно известно обстоятелство. Като след като се твърди определено обстоятелство и се прави позоваване на него, то следва да бъде доказано, още повече че в настоящия случай се повдигат сериозни обвинения. В тази връзка разполагаме с извадки от електронния сайт на ЕШС, правени в един по-ранен период, от които е видно, че е налице провеждане на Европейски индивидуални купи по шахмат за мъже и жени в Албена и Златни пясъци за периода 01.06.-09.06.2014г./10.06.-18.06.2014г.

            По отношение на твърденията в т. 7.3. и т.8.3. от Доклада и във връзка с изискването на чл. 6, ал.1, т. 3 ЗСч, чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗСч следва да се спомене, че представените първични счетоводни документи – фактури са съставени от юридическо лице Европейския шахматен съюз, който е организация, нерегистрирана в България и незадължена да води счетоводството си съобразно правилата на българския закон. Всички фактури, които сме получавали като платец са от мейла на ЕШС по посочена от него банкова сметка. Доколкото ни е известно ЕШС е в правото си да ни посочи негова банкова сметка, по която да заплатим. Ние не сме и няма как да изследваме чия е въпросната банкова сметка, защото не сме титуляр на същата или оправомощен по случая държавен орган. Българската федерация по шахмат е получател и платец по фактурите, а не техен съставител или доставчик, и тя няма как да влияе или повлиява на съставянето на фактура от Европейския шахматен съюз.

            Считаме, че представените фактури покриват изискванията на чл. 6, ал. 3, ал. 6 ЗСч и те отразяват вярно документираните в тях финансови операции. За което при нужда ще представим съответните доказателства.

            Необосновано е позоването на извод от предходна проверка и Доклад №ДИ1СФ-18/16.02.2016г. Не е доказана по надлежния ред и от компетентните за това органи следната констатация: „… всички подписи върху всички фактури са поставени чрез сканиране от един и същ подпис от друг документ, оригиналът на който не е известен, т.е. еднакъв подпис е пренесен с технически средства върху фактурите на компютърни файлове чрез сканиране и след това – чрез принтиране на цветно печатащо устройство.“ Подобни твърдения освен недоказани, са и необосновани и голословни като същите обикновено се доказват чрез извършване на експертиза от вещо лице в съответната област, което по настоящия случай липсва.

Освен това счетоводните документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти. Счетоводните документи, които постъпват в предприятията на чужд език, се превеждат на български език, в случаите, когато това е предвидено в закон – както вече бе упоменато тук липсва подобно изискване.

            По точка 8 от Доклада

            Не е извършено нарушение на чл. 24, ал. 1 от Наредба Н-1 от 08.02.2017г., защото Българската федерация по шахмат е получила и разходвала средства по заплащане на дължими такси към Европейския шахматен съюз за получаване на домакинство и провеждане на турнири по Европейско индивидуално първенство по шахмат за жени в град Пловдив и Европейски индивидуални купи по класически шахмат за мъже и жени в Албена и Златни пясъци след предварително одобрение и проверка от страна на Министерството на младежта и спорта.

Взето е предварително разрешение от Министерството на младежта и спорта на основание чл. 8, ал. 3, т. 14 ЗФВС за проведените две първенства в изпълнение на сключени договори между Министерството и Българската федерация по шахмат – Договор 36-00-14/21.08.2014г. и 36-00-381/08.05.2014г.

Цитираното като основание на чл. 8, ал. 1 от сключените Договори основание се дължи само при констатирани и доказани нарушения по документи, че предоставените финансови средства са неусвоени или изразходвани незаконосъобразно или нецелесъобразно.

Заповедта за спиране на финансирането на БФШ е издадена на основание извършено нарушение по чл. 24, т. 1 и чл. 34, ал. 1, т. 1 от НАредба Н-1 от 08.02.2007г., което е неоснователно, незаконосъобразно и не кореспондира с приетите без забележки отчети от Дирекция – „Елитен транспорт“ и Дирекция – „Финанси“ на ММС, в което е констатирано, че няма незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на финансови средства при изпълнение на сключени договори от 21.01.2014г. и 08.05.2014г. 

Твърдението за съмнение за използване на документи с невярно съдържание е изцяло недоказано при настоящата проверка, за което сме посочили по-горе основания.

            Не са констатирани и доказани по никакъв начин неусвоени или неизразходвани средства от страна на Българската федерация по шахмат по незаконосъобразен или нецелесъобразен начин.

Извършената проверка от Инспектората на Министерство на младежта и спорта /ММС/, съобразно цитираните заповеди и основания, по същество има обхват и предмет, който се повтаря и дублира с предходни проверки, в т.ч. от същата структура- от Инспектората на ММС, както и от АДФИ, резултатите от които проверки  в последствие са оспорени по надлежния ред от БФШ пред ВАС, за което е образувано административно  дело №4885/2016 г.

Информацията, която е цитирана като анализирана при настоящата проверка, с включени обстоятелства и факти, както е видно е от институции – извън обсега на Инспектората към ММС, за съдържанието на тази информация БФШ не е уведомена и съответно нямаме представа какво точно се визира в нея.

В процеса на проверката на Инспектората по чл. 64а ЗФВС, инициирана със Заповед № РД 09-678/08.12.2016 г.,  със заповед № РД 09-457/19.07.2017 г., обхвата на проверката се допълва с период 01.01.2014—31.12.2014 г., т. е. период който е бил предмет на предходна проверка на Инспектората на ММС, със същия обхват - договори № 36-00-14/21.01.2014 г. и № 36-00-381/08.05.2014 г., по които Инспектората се е произнесъл със съответните резултати от проверката /доклад вх. № 22-00-139/16.02.2016 г./, на базата на който е сключено споразумение № 36-00-1385/10.08.2016 г. за разсрочено плащане на парично задължение по договори  № 36-00-14/21.01.2014 г. и № 36-00-381/08.05.2014 г.

Видно от констатациите на проверката, представени с доклад Вх.№ РД-09-678/9 от 01.08.2017 г., Инспектората на ММС, няма съществени основания, по които да е приложима разпоредбата на чл. 40 от Наредба Н-1 от 08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности /отм./, която предвижда че „Предоставените по тази наредба средства, които не са усвоени, не са разходвани по предназначение, не са отчетени съгласно изискванията на тази наредба или сключения договор или чието отчитане не е прието, се възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва.“ БФШ е спазила всички изисквания на Наредба Н-1 от 08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности /отм./ и сключените договори за финансово подпомагане, разходвала е средствата съобразно изискванията на наредбата и договорите, внесла е отчетите по тях съобразно установеното, същите са били приети от съответните отговорни дирекции в ММС.

 Изводите на Инспектората по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта в точка 10 (десет) от Доклада за неспазване на чл. 46 ЗЮЛНЦ, допуснати нередовности по чл. 5 и чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството и нарушения съгласно Наредба № Н-1 от 8.02.2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (отм.), както и препоръката по точка 11. III. за възстановяване на сума по банковата сметка на Министерството на младежта и спорта са неправилни, необосновани, незаконосъобразни и нецелесъобразни, и изцяло недоказани, като същите не кореспондират на истината и са направени в нарушение на материалноправни норми и на административнопроизводствените правила.

Относно направените от Вас препоръки представям следната информация като становище и като предприети действия

  1. Президентът на Българската федерация по шахмат господин Иван Генов е уведомил Управителния съвет за резултатите от извършената проверка и доклад на Инспектората по чл. 64а ЗФВС
  2. На предстоящото Общо събрание на БФШ на 19.08.2017г. във връзка с точка 1 (едно) от дневния ред и дейността на БФШ ще се предприеме необходимото, за да бъде уведомено Общото събрание за констациите на Инспектората и за съблюдаване на чл. 64в от ЗФВС и на чл. 46 от ЗЮЛНЦ, като се има предвид срока на действие на разпоредбата на чл. 46 – 01.01.2018г.
  3. По отношение на препоръката за спазване на Закона за счетоводство изразихме мнение с гореизложеното като изрично подчертаваме, че не считаме да са налице нарушения на същия
  4. Относно препоръка III от доклада изрично заявяваме, че не дължим възстановяване на Министерство на младежта и спорта на сумата в размер на 2 097 461, 43 лева, както и на каквато и да било друга сума. За дължимостта на посочената сума Докладът се позовава в т. 9 на преведени суми към Европейския шахматен съюз и на изводи от Доклади от предходни проверки на АДФИ и на Инспектората по чл. 64а ЗФВС. Цитираните доклади не следва да служат за обосновка на изводите на настоящия доклад. С оглед безпристрастност, обективност и аргументираност на проверката е следвало да бъде извършена такава въз основа на първичните изходящи по случая документи, а не въз основа на вече направени констации. С настоящия доклад не се прави проверка по същество и по целесъобразност на поставените въпроси, а се анализира върху готови данни и изводи от предходни проверки, което обстоятелство навежда на довода за безпристрастност и обоснованост на Доклада от 01.08.2017г.

Въпреки нашите възражения по доклада и несъответствието в становището ни с това на Инспектората по чл. 64а ЗФВС, Ви молим да разрешим възникналите противоречия с духа на взаимното разбирателство, консенсус и преговори.

Моля да вземете под внимание Представеното пред Вас писмо с Ваш вх. № 09-00-1686/17 от 26.07.2017г., с което Ви молим и каним да проведем предварителен разговор за разсрочване на задължения. Като молим да разгледате същото. Отправяме и покана до Вас да присъствате на Общото събрание на БФШ на 19.08.2017г. от 14:00ч. в град Пловдив, на което ще се радваме да присъстват Ваши представители.

С уважение,

Изпълнителен директор на Българската федерация по шахмат - Николай Велчев

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар