Вторник, 11 Декември 2018
Вторник, 11 Декември 2018

Окончателно приеха промените в Гражданския процесуален кодекс

Окончателно приеха промените в Гражданския процесуален кодекс

Ограничават се правомощията на частните съдебни изпълнители

Народните представители приеха окончателно промените в Гражданския процесуален кодекс. С тях се ограничават правомощията на частните съдебни изпълнители.

Гласуването на промените започна вчера и бе довършено днес. Те бяха инициирани от омбудсмана Мая Манолова. С промените се намаляват правата на частните съдебни изпълнители (ЧСИ). Намаляват се и таксите към тях.

 

Какво решиха депутатите

Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения поне през една седмица, като най-малко едно от тях е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато има събрани данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Съдът служебно проверява и местоработата на ответника и разпорежда връчване по местоработата, съответно местослуженето или мястото за осъществяване на стопанска дейност.

Сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници и по време на съдебната ваканция.

За предявените с една молба искове в защита на един интерес се събира една държавна такса върху защитавания интерес, независимо от броя на ответниците.Ако молбата е в защита на различни интереси, минималната такса се събира от всички интереси.

Сборът от всички такси по изпълнението за сметка на длъжника в едно изпълнително производство не може да надвишава за задължение в размер до 10 на сто от минималната работна заплата 30 процента от минималната работна заплата; за дълг от 10 до 40 на сто от минималната работна заплата - 40 на сто от минималната работна заплата; от 20 на сто до една минималната работна заплата - 50 процента от минималната работна заплата; от една до две минимални заплати - 80 процента.

В общия сбор на таксите по изпълнението не се включват таксите във връзка с администриране на жалби срещу действия на съдебния изпълнител, както и за уведомяване на присъединени взискатели. В случаите, когато е достигнат общият сбор на таксите, и взискателят поиска нови изпълнителни действия, таксите за тях са за негова сметка, не на длъжника.

Процентът на пропорционалната такса по изпълнителните дела намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава максималния размер, определен в ГПК, решиха депутатите. За задължение в размер над четиридесет и пет минимални работни заплати този сбор не може да надвишава една петнайсета от задължението, но не по-малко от три минимални работни заплати.

На касационно обжалване пред ВКС подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е в противоречие със задължителната практика.

Обезпечение на иск за парично вземане срещу държавата, държавните учреждения, общините и лечебните заведения не се допуска, както и върху вземания на лечебни заведения от НЗОК. Не се допуска обезпечение на иск за парично вземане чрез налагане на запор върху вземания, върху които не се допуска принудително изпълнение.

Остана досегашното положение заявителят да може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките.

От парламентарната трибуна омбудсманът Мая Манолова благодари на депутатите за гласуваните поправки.

 

Оставете коментар