Лъже ли Томислав Дончев за "Арена Армеец"?

Лъже ли Томислав Дончев за "Арена Армеец"?

ОИК няма правомощия над Общинска полиция, но Фандъкова има

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви тази сутрин в ефира на Нова телевизия, че не е могъл да стори нищо за освобождаването на заключените близо 5000 члена на СИК в зала "Арена Армеец". По думите му разпореждания на полицията са могли да дадат единствено от Общинската избирателна комисия в столицата и дори нейните членове са наредили на униформените да не допускат изпратените от Дончев експерти на място.

Истина ли е обаче казаното от вицепремиера, натоварен с организацията на изборния процес от страна на Министерския съвет? Публикуваме пълния текст на чл. 87 от Изборния кодекс, в който ясно са разписани правомощията на Общинските избирателни комисии.

 

"Правомощия на комисията

Чл. 87. (1) Общинската избирателна комисия:

 1. осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;
 2. упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район;
 3. определя и обявява номерата на изборните райони в общината; при номерирането им общинската избирателна комисия се съобразява с Единния класификатор на административно-територалните и териториалните единици в страната;
 4. провежда обучение на членовете на секционните избирателни комисии в изборния район съвместно с обучителното звено по чл. 56, ал. 1;
 5. назначава секционните избирателни комисии в съответния изборен район и утвърждава списъците на резервните членове;
 6. освобождава членовете на секционните избирателни комисии в съответния изборен район в случаите на нарушения на кодекса, на решенията на Централната избирателна комисия и на общинската избирателна комисия, както и при наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2;
 7. следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции в изборния район и формира и утвърждава единните им номера;
 8. упражнява контрол за своевременното обявяване на избирателните списъци;
 9. утвърждава образците на бюлетините за общински съветници и за кметове в съответната община и упражнява контрол за доставката и съхранението им;
 10. определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетината и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;
 11. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждания по раздели VIII и IX на глава четиринадесета;
 12. регистрира и обявява партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове в съответната община;
 13. регистрира и обявява инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове в съответната община и им издава удостоверения; води публичен регистър;
 14. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за избиране на общински съветници и кандидатите за кметове и води публичен регистър;
 15. заличава регистрацията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2, както и в случаите по чл. 417, ал. 5;
 16. заличава регистрацията, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 416, ал. 1;
 17. заличава регистрацията на инициативен комитет в случаите по т. 16;
 18. регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения; води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи;
 19. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват;
 20. съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране;
 21. упражнява контрол за изпълнение на задължението по чл. 77, ал. 3;
 22. разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на секционните избирателни комисии; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;
 23. създава и поддържа публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, и решенията по тях.
 24. при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник обявява за избран следващия в съответната листа кандидат;
 25. обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината не по-късно от 20,00 ч.;
 26. установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район в срок до 48 часа след приключването му, съставя протокол и издава удостоверения на избраните общински съветници и кметове;
 27. в срока по т. 26 сканира и изпраща в Централната избирателна комисия протоколите си за избор на общински съветници, кмет на общината, района и кметството и ги публикува на интернет страницата си;
 28. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря;
 29. насрочва втори тур за кмет, когато няма избран кандидат;
 30. в случаите, когато няма избран кмет на втория тур или когато изборът за общински съветници или кмет е обявен за недействителен, или при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет, в срок до 7 дни уведомява Централната избирателна комисия да предложи насрочване на нов избор;
 31. обявява на видно място в общината (кметството, района) и чрез местните средства за масово осведомяване датата на насрочения от президента избор;
 32. предава на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии, както и записващите технически устройства от машинното гласуване;
 33. предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите;
 34. осъществява и други правомощия, предвидени в кодекса.

(2) Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на комисията незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват денят и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията."

 

Както е видно от горните текстове, никъде не е записано, че Общинската избирателна комисия разпорежда на служителите на реда какво да правят. Още по-малко в екстремни ситуации като тази в началото на седмицата.

Всъщност дейността на ОИК-София и хората в "Арена Армеец" бяха охранявани от Общинска полиция, която е на пряко подчинение на кмета на града Йорданка Фандъкова. В този ред на мисли, именно празнуващата Фандъкова е имала правомощията да освободи затворените като животни членове на СИК в залата. Това обаче, по всяка вероятност, би довело до касиране на резултатите от вота в столицата, което най-вероятно е довело и до липсата на действие.

Михаил Кръстев, Nbox.bg

 

 

Оставете коментар