ЛИДЕРЪТ НА ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ АНДОН ТОДОРОВ ПРЕД СВИДЕТЕЛ НА ПРОКУРАТУРАТА: Сайтът ми Региона.бг ще спре да плюе кмета и общината, ако не се уволни главния архитект!

ЛИДЕРЪТ НА ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ АНДОН ТОДОРОВ ПРЕД СВИДЕТЕЛ НА ПРОКУРАТУРАТА: Сайтът ми Региона.бг ще спре да плюе кмета и общината, ако не се уволни главния архитект!

Журналисти с нисък морал и скандална биография действат като шпиц команда по заповед на Тодоров! Който ми пречи на бизнеса - плюйте го, зове скандалният съветник

В ми­налият брой на вестник Топ Преса – югозападният таблоид, бяха разкрити потре­саващи факти свързани с бившия главен архитект на община Благоевград, госпо­дин Васил Тинчев и общин­ския съветник и лидер на партия „Зелените“ за община Благоевград - медийния бос Андон Тодоров.

Ето какво пише вестникът:

"Двамата до­сущ като ОПГ са действали и въртели имотни далаве­ри, за които в свой доклад ДАНС потвърждава че са извършвали престъпления. Разследването позовава­що се на сигнал от общи­на Благоевград към МВР и прокуратурата, позоваващо се на доклад на ДАНС за извършени престъпления с цел имотна облага и наша проверка на фактите, уста­нови че най – нагло Тодоров и Тинчев са правили луди пари и са прецаквали парт­ньори ползвайки властта си като инструмент. Този брой разследването ни продъл­жава, ударно и безпощад­но за да разбие користните схеми на един чиновник и политик. Днес ще ви запоз­наем с подобен случай, на този от миналия ни брой, който е свързан с изграж­дането на „Жилищна сграда с магазини и офиси“ в УПИ 1У7152, кв. 216В по плана на П-ри микрорайон в град Бла­гоевград, за който строеж е издадено строително раз­решение №277/13.07.2015 г„ отново по реда на чл. 150 от Закона за устройство на територията. Строителното разрешение е издадено във връзка с депозирано заявле­ние №0108Г-134/03.10.2017 г. от „БГ Еврострой и АВМ“ ЕООД, представлявано от управителя Венци Йорданов Тодоров и от „Мавди“ ЕООД, представлявано от управи­теля и общинския съветник и лидер на партия „Зелените“ – Андон Йорданов Тодоров. И тук оценката на съответ­ствието на инвестиционния проект със съществените из­исквания на строежите е из­вършена с представянето на комплексен доклад за оцен­ка на съответствието със съществените изисквания към строежа, като отново се „елиминира“ експертния съвет по устройство на тери­торията, който се е произне­съл с решение за оценка на съответствието единствено по самостоятелната част на КПИИ, отнасяща се до под­робния устройствен план. В комплексния доклад като възложители са посочени

„Мавди“ ЕООД с управи­тел общинския съветник Андон Тодоров и еднолично­то дружество с ограничена отговорност „БГ Еврострой и АВМ“ ЕООД, Благоевград, чийто собственик и упра­вител е Венци Йорданов Тодоров, покоен брат на об­щинския съветник Андон Йорданов Тодоров. Одобре­ният от арх. Васил Тинчев от­ново не осигурява места за паркиране за всички обекти, предназначени за живеене, като дори комплексния до­клад за оценка на съответ­ствието не е подписан от всички проектанти, с изклю­чение на проектанта по част „Електро“.

Интересен факт е, че във връзка с осигуряването на места за парки­ране при одо­бряването на проекти за жи­лищни сгради и жилищни сгра­ди с офиси, арх. Тинчев сам зая­вява пред Дис­циплинарния съвет, по обра­зуваното срещу него дисципли­нарно дело, че има сгради и с 0 /нула/ места за паркиране, като се позовава на правилото на чл.

43, ал. 2 от ЗУТ.

В описаните по-горе случаи, с оглед опера­тивната си са­мостоятелност като админи­стративен орган, Главният архи­тект не може и не следва самоцел­но да прилага правилото на чл. 43, ал. 2 от ЗУТ.  Императив­ното  изискване на чл. 43, ал. 1 ЗУТ е, че за нови сгради не­обходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на урегулирания поземлен имот. Изключението по чл. 43, ал. 2 ЗУТ не освобождава административния орган да посочи конкретни причини за това, подкрепени с дока­зателства. 

След подаване на сигнала на Райко Зашев до кмета на Община Благоевград и в Административен съд – входиране на жалбите на Благоевград против ком­плексното разрешение за строеж по реда на чл. 150 от ЗУТ, в информационния сайт „Региона БГ“ започва системно набедяване на длъжностни лица от Общин­ска администрация – Благо­евград или публикуване на клевети относно действията на длъжностните лица от Общинска администрация – Благоевград. С публикаци­ите се цели заплашване на длъжностните лица, за да не се стигне до уволнението на арх. Васил Тинчев. Сайтът след 03.01.2019 г. системно поддържа заблуждението в гражданите, че арх. Васил Тинчев е работил изклю­чително законосъобразно и професионално, а длъж­ностните лица ангажирани с проверка по сигнала се на­бедяват за корупция и кон­фликт на интереси.

На 22.02.2019 г., на редов­на сесия на Общински съвет – Благоевград Андон Тодо­ров заявява, че „лицето Ата­нас Камби­тов мачка бизнеса“, както и определя случващо­то се като „лична са­моразпра­ва“.

„Нещо по­вече, пуб­ликуват се материа­ли вклю­чително и срещу жалбопо­дателите, които са водени разговори от Тодоров и арх. Тин­чев заедно преди вна­сяне на работните проекти.

Очевидно с публикациите в сайта, съдържа­щи клевети сре­щу работата на Община Благо­евград, се цели да не се уволни главният архи­тект.

Сайтът е собственост на „Региона БГ“ ЕООД с упра­вители Весела Костадинова Сукалинска и Евгения Иванова Митова, собственост на последното лице, като извършите про­верка на информационния сайт „Региона БГ“ и провер­ка на 1Р адресите, от които се извършват заплахите към длъжностните лица и връз­ката им с Андон Годоров. По повод поредицата публика­ции в сайта „Региона БГ“, съ­ветникът Андон Тодоров на две срещи, указал, че ще спре публи­кациите, ако не се уволни главният архитект, а на вто­рата среща, ако му се плати сума…

Днес въпросните споме­нати „издателки“ на сайта Региона, са заподозрени в съучастие на извършени престъпления освен това срещу тях са заведен и дела за клевета и обида. В сиг­нала е пропуснато да бъде спомената и друга пряка участничка, а това е Пепи Ангелова, известна дама с нисък морал и определена податливост към мъжката хубост. Както е известно, бъдещето за тези дами оп­ределено ще бъде „облачно“ предвид факта, че те до ден днешен плюят и клеветят хора, които по един или друг начин пречат на бизнеса на Тодоров.

Странно съучастници в ця­лата тази мръсна игра, имат и местните опозиционери и стожери на морала, како общинските съветници Ка­лоян Ханджийски и Злата Ризова.

Те не само че се правят на слепи и неми относно най-го­лемия „Апартаментгейт“ на България, но уверено дават интервюта и правят полити­ка през страниците на кле­ветническия сайт на Тодо­ров.

Нещо повече – преди дни Злата Ризова опове­сти през фейсбук, че целия мандат била ревностна опозиция, обаче по темата за аферите на Тодоров и главния архитект думичка не е обелила. Редно е да се поиска и тяхното станови­ще по случая!

Скандалът продължава!

Вестник “ Топ Преса “

Оставете коментар