Вторник, 25 Юни 2019
Вторник, 25 Юни 2019
ЛИДЕРЪТ НА ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ АНДОН ТОДОРОВ ПРЕД СВИДЕТЕЛ НА ПРОКУРАТУРАТА: Сайтът ми Региона.бг ще спре да плюе кмета и общината, ако не се уволни главния архитект!

ЛИДЕРЪТ НА ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ АНДОН ТОДОРОВ ПРЕД СВИДЕТЕЛ НА ПРОКУРАТУРАТА: Сайтът ми Региона.бг ще спре да плюе кмета и общината, ако не се уволни главния архитект!

Журналисти с нисък морал и скандална биография действат като шпиц команда по заповед на Тодоров! Който ми пречи на бизнеса - плюйте го, зове скандалният съветник

В ми­налият брой на вестник Топ Преса – югозападният таблоид, бяха разкрити потре­саващи факти свързани с бившия главен архитект на община Благоевград, госпо­дин Васил Тинчев и общин­ския съветник и лидер на партия „Зелените“ за община Благоевград - медийния бос Андон Тодоров.

Ето какво пише вестникът:

"Двамата до­сущ като ОПГ са действали и въртели имотни далаве­ри, за които в свой доклад ДАНС потвърждава че са извършвали престъпления. Разследването позовава­що се на сигнал от общи­на Благоевград към МВР и прокуратурата, позоваващо се на доклад на ДАНС за извършени престъпления с цел имотна облага и наша проверка на фактите, уста­нови че най – нагло Тодоров и Тинчев са правили луди пари и са прецаквали парт­ньори ползвайки властта си като инструмент. Този брой разследването ни продъл­жава, ударно и безпощад­но за да разбие користните схеми на един чиновник и политик. Днес ще ви запоз­наем с подобен случай, на този от миналия ни брой, който е свързан с изграж­дането на „Жилищна сграда с магазини и офиси“ в УПИ 1У7152, кв. 216В по плана на П-ри микрорайон в град Бла­гоевград, за който строеж е издадено строително раз­решение №277/13.07.2015 г„ отново по реда на чл. 150 от Закона за устройство на територията. Строителното разрешение е издадено във връзка с депозирано заявле­ние №0108Г-134/03.10.2017 г. от „БГ Еврострой и АВМ“ ЕООД, представлявано от управителя Венци Йорданов Тодоров и от „Мавди“ ЕООД, представлявано от управи­теля и общинския съветник и лидер на партия „Зелените“ – Андон Йорданов Тодоров. И тук оценката на съответ­ствието на инвестиционния проект със съществените из­исквания на строежите е из­вършена с представянето на комплексен доклад за оцен­ка на съответствието със съществените изисквания към строежа, като отново се „елиминира“ експертния съвет по устройство на тери­торията, който се е произне­съл с решение за оценка на съответствието единствено по самостоятелната част на КПИИ, отнасяща се до под­робния устройствен план. В комплексния доклад като възложители са посочени

„Мавди“ ЕООД с управи­тел общинския съветник Андон Тодоров и еднолично­то дружество с ограничена отговорност „БГ Еврострой и АВМ“ ЕООД, Благоевград, чийто собственик и упра­вител е Венци Йорданов Тодоров, покоен брат на об­щинския съветник Андон Йорданов Тодоров. Одобре­ният от арх. Васил Тинчев от­ново не осигурява места за паркиране за всички обекти, предназначени за живеене, като дори комплексния до­клад за оценка на съответ­ствието не е подписан от всички проектанти, с изклю­чение на проектанта по част „Електро“.

Интересен факт е, че във връзка с осигуряването на места за парки­ране при одо­бряването на проекти за жи­лищни сгради и жилищни сгра­ди с офиси, арх. Тинчев сам зая­вява пред Дис­циплинарния съвет, по обра­зуваното срещу него дисципли­нарно дело, че има сгради и с 0 /нула/ места за паркиране, като се позовава на правилото на чл.

43, ал. 2 от ЗУТ.

В описаните по-горе случаи, с оглед опера­тивната си са­мостоятелност като админи­стративен орган, Главният архи­тект не може и не следва самоцел­но да прилага правилото на чл. 43, ал. 2 от ЗУТ.  Императив­ното  изискване на чл. 43, ал. 1 ЗУТ е, че за нови сгради не­обходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на урегулирания поземлен имот. Изключението по чл. 43, ал. 2 ЗУТ не освобождава административния орган да посочи конкретни причини за това, подкрепени с дока­зателства. 

След подаване на сигнала на Райко Зашев до кмета на Община Благоевград и в Административен съд – входиране на жалбите на Благоевград против ком­плексното разрешение за строеж по реда на чл. 150 от ЗУТ, в информационния сайт „Региона БГ“ започва системно набедяване на длъжностни лица от Общин­ска администрация – Благо­евград или публикуване на клевети относно действията на длъжностните лица от Общинска администрация – Благоевград. С публикаци­ите се цели заплашване на длъжностните лица, за да не се стигне до уволнението на арх. Васил Тинчев. Сайтът след 03.01.2019 г. системно поддържа заблуждението в гражданите, че арх. Васил Тинчев е работил изклю­чително законосъобразно и професионално, а длъж­ностните лица ангажирани с проверка по сигнала се на­бедяват за корупция и кон­фликт на интереси.

На 22.02.2019 г., на редов­на сесия на Общински съвет – Благоевград Андон Тодо­ров заявява, че „лицето Ата­нас Камби­тов мачка бизнеса“, както и определя случващо­то се като „лична са­моразпра­ва“.

„Нещо по­вече, пуб­ликуват се материа­ли вклю­чително и срещу жалбопо­дателите, които са водени разговори от Тодоров и арх. Тин­чев заедно преди вна­сяне на работните проекти.

Очевидно с публикациите в сайта, съдържа­щи клевети сре­щу работата на Община Благо­евград, се цели да не се уволни главният архи­тект.

Сайтът е собственост на „Региона БГ“ ЕООД с упра­вители Весела Костадинова Сукалинска и Евгения Иванова Митова, собственост на последното лице, като извършите про­верка на информационния сайт „Региона БГ“ и провер­ка на 1Р адресите, от които се извършват заплахите към длъжностните лица и връз­ката им с Андон Годоров. По повод поредицата публика­ции в сайта „Региона БГ“, съ­ветникът Андон Тодоров на две срещи, указал, че ще спре публи­кациите, ако не се уволни главният архитект, а на вто­рата среща, ако му се плати сума…

Днес въпросните споме­нати „издателки“ на сайта Региона, са заподозрени в съучастие на извършени престъпления освен това срещу тях са заведен и дела за клевета и обида. В сиг­нала е пропуснато да бъде спомената и друга пряка участничка, а това е Пепи Ангелова, известна дама с нисък морал и определена податливост към мъжката хубост. Както е известно, бъдещето за тези дами оп­ределено ще бъде „облачно“ предвид факта, че те до ден днешен плюят и клеветят хора, които по един или друг начин пречат на бизнеса на Тодоров.

Странно съучастници в ця­лата тази мръсна игра, имат и местните опозиционери и стожери на морала, како общинските съветници Ка­лоян Ханджийски и Злата Ризова.

Те не само че се правят на слепи и неми относно най-го­лемия „Апартаментгейт“ на България, но уверено дават интервюта и правят полити­ка през страниците на кле­ветническия сайт на Тодо­ров.

Нещо повече – преди дни Злата Ризова опове­сти през фейсбук, че целия мандат била ревностна опозиция, обаче по темата за аферите на Тодоров и главния архитект думичка не е обелила. Редно е да се поиска и тяхното станови­ще по случая!

Скандалът продължава!

Вестник “ Топ Преса “

Свързани статии (по етикет)

 • Екрем Имамоглу вече е официално кмет на Истанбул

  Издигнатият от най-старата политическа формация и най-голямата опозиционна сила на президента на страната Реджеп Ердоган - Народнорепубликанската партия (НРП) кандидат е получил 54,21 % от действителните гласове

 • Коалиционният съвет се събира - ще се обсъжда партийната субсидия

  В петък темата официално трябваше да бъде приключена, но точката беше отложена от дневния ред на парламента. Мотивът бе, че няма готов доклад на бюджетната комисия

 • КПКОНПИ оневини властта за "Апартаментгейт"

  Само сигналът срещу председателя на ВКС Лозан Панов отива в Инспектората на ВСС.

  Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ не е установила нарушения при проверките на апартаментите на властта, заради които бяха подадени поредица от оставки.

  При покупката на имотите си не са направили нарушения вече бившият шеф на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов, министърът на туризма Николина Ангелкова, бившият зам.-министър на младежта и спорта Ваня Колева, бившият зам.-министър на енергетиката Красимир Първанов, ексминистърът на правосъдието Цецка Цачева, председателят на комисията по култура  и медии в НС Вежди Рашидов и шефът на ВКС Лозан Панов, съобщи БТА. 

Оставете коментар